Privacy Verklaring

Inleiding

Het borgen van de privacy van bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten is belangrijk voor ons. Deze privacy verklaring heeft betrekking op onze rol als gegevensverwerker van persoonsgegevens die wij verzamelen van bezoekers van onze website en van afnemers van onze diensten. Met andere woorden, daar waar wij controle hebben over het gebruik en de toepassing van persoonsgegevens. Wij maken gebruik van ‘cookies’ op onze website. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze webiste en diensten, zullen wij vragen om toestemming om cookies te gebruiken wanneer u de website bezoekt. In deze verklaring wordt met de woorden ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ bedoeld Zorgcollege. Voor meer informatie over ons, zie onder ‘Over Zorgcollege’ aan het einde van deze verklaring.

Bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Zorgcollege zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het beschermen van uw persoonsgegevens, zoals toegelicht in deze privacy verklaring, zal. Wij zullen voortdurend investeren in beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te houden. Zorgcollege zal adequate maatregelen nemen in geval van verlies, lekken, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, onbedoelde wijzigingen of vernietiging van uw persoonsgegevens. In het geval er sprake is van een datalek zal Zorgcollege de betreffende gebruiker(s) en, indien van toepassing, de achterliggende opdrachtgever hierover informeren. Zorgcollege verzoekt u zorgvuldig om te gaan met de toegangscodes die u van Zorgcollege ontvangt of heeft ontvangen. Uw toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Deel deze gegevens met niemand. Ook niet met personeel van Zorgcollege. Personeel van Zorgcollege mag niet om uw toegangscodes vragen.

Doeleinden waarvoor van persoonsgegevens worden verzameld

De doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is om uitvoering te geven aan onze diensverlening, borgen van beveiliging, en communiceren met u. Voor afnemers van diensten van Zorgcollege, zoals studenten, specifiek:
 • om Zorgcollege in staat te stellen om wettelijk erkende opleidingen aan te bieden conform te geldende wet- en regelgeving voor crebo-erkende instellingen;
 • om Zorgcollege in staat te stellen om de relevante overheidsinstanties te informeren over studenten en opleidingsresultaten;
 • om Zorgcollege in staat te stellen om bijscholingen aan te bieden conform de regels die gelden voor de sectoren waarop wij ons richten;
 • om uw inschrijving te registreren en beheren;
 • om contact te zoeken voor het afnemen van enquêtes ter verbetering van het onderwijs, het uitvragen naar keuzes voor Keuzedelen, voor het inplannen van intakegesprekken, examengesprekken, diplomeringen, en dergelijke.
Geregistreerden met toegang tot de persoonlijke en beveiligde website pagina’s van Zorgcollege (‘MijnZorgcollege Pagina’):
 • om Zorgcollege in staat te stellen om geregistreerden te informeren over onze diensten en aanbieden van onze opleidingsdienst en aanverwante diensten;
 • om accountgegevens en de daarbij behorende gegevens te onderhouden;
 • om Zorgcollege website en de MijnZorgcollege pagina’s actueel te houden en het aanbieden van diensten verzocht en gezocht door gebruikers;
 • om gebruikers te informeren over actuele en relevant nieuws, activiteiten of diensten aangeboden door Zorgcollege.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

In dit onderdeel beschrijven wij de algemene categorieën van persoonsgegevens die mogelijk aan de orde zullen zijn in het verwerkingsproces. Persoonsgegevens die wij niet direct van u hebben ontvangen worden hier benoemd met vermelding van bron, specificatie van de gegevenscategorie, het doel waarvoor wij deze verzamelen en de wettelijke grondslag voor het verwerken ervan.
Gebruikersgegevens
Wij kunnen gebruikersgegevens verwerken om meer inzicht te krijgen over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens kunnen betreffen uw IP adres, geografische locatie, browser type en versie, operating systeem, bronreferentie, duur van een bezoek aan de website, page views en website navigatie URLs, maar ook information over de timing, frequentie and patroon van het gebruik van onze diensten. De bron voor de gebruikersgegevens is Google Analytics. Deze gebruikersgegevens kunnen worden verwerkt voor het doel om gebruik te analyseren van onze website en diensten. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.
Accountgegevens
Wij kunnen uw accountgegevens verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en emailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u zelf of kan uw werkgever zijn. Deze gegevens kunnen verwerkt worden voor het doel om de werking van onze website, de kwaliteit van dienstverlening, de borging van veiligheid van onze website en diensten te borgen, en ook om back-ups van onze databases mogelijk te maken en het communiceren met u. De juridisch basis voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang, namelijk het adequaat beheren van onze website en activiteiten en uitvoering te geven aan een contract tussen u en ons of de voorbereidende activiteiten die nodig zijn om, op uw verzoek, tot zo’n contract te komen.
Profielgegevens
Wij kunnen uw informative verwerken, inclusief uw persoonsgegevens zoals u die heeft ingevoerd in de persoonlijke en beveiligde pagina’s onze website. Deze profielgegevens kunnen uw naam, adres telefoonnummer, emailadres, foto, geslacht, geboortegegevens, adres, telefoonnummer, emailadres, relatiestatus, interesses en hobbies, opleidingsgegevens en werknemersgegevens bevatten. Profielgegevens kunnen verwerkt worden voor het doel om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken. De wettelijke grondslag voor het verwerken is ons legitieme belang, namelijk het adequaat beheren van onze website en activiteiten en uitvoering aan een contract tussen u en ons mogelijk te maken danwel om voorbereidende stappen te nemen om, op uw verzoek, om tot zo’n contract te komen.
Dienstverleningsgegevens
Wij kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken in het kader van een dienstverlening. De dienstverleningsgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, profielfoto, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, belangstellingen en hobbies, opleidingsgegevens, werknemersgegevens, financiële gegevens, kopie van identiteit en andere relevante gegevens voor het volgen van een opleiding of bijscholing bevatten. De bron van de dienstverleningsgegevens bent u zelf of is uw werkgever. De dienstverleningsgegevens kunnen verwerkt worden met het doel uitvoering te geven aan onze dienstverlening, beveiliging en het communiceren met u. De juridisch basis voor deze verwerking is toestemming.
Publicatiegegevens
Wij kunnen informatie verwerken die u heeft geplaatst voor publicatie via onze website of als onderdeel van onze dienstverlening. De publicatiegegevens kunnen verwerkt worden om publicatie mogelijk te maken, het beheren van onze website en uitvoering te geven aan onze diensten. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang, namelijk het adequaat beheren van onze website en activiteiten.
Aanvraaggegevens
Wij kunnen informative verwerken in een aanvraagverzoek die u stuurt aan ons met betrekking tot onze diensten. Deze aanvraaggegevens kunnen verwerkt worden voor het doel om een aanbod te doen, marketing en het verkopen van relevante diensten aan u. De wettelijke grondslag is toestemming.
Customer Relationship Gegevens
De customer relationship gegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of beroep, uw contactgegevens en informatie met betrekking tot communicatie tussen ons en u of uw werkgever bevatten. De bron van de customer relationship gegevens bent u zelf of is uw werkgever. De customer relationship gegevens kunnen verwerkt worden met als doel het beheren van relaties met klanten, cummuncieren met klanten, beheren van records van deze communicatie en het promoten van onze diensten aan klanten. De wettelijke grondslag voor het verwerken is ons legitieme belang, namelijk het adequaat beheren van onze klantrelaties.
Aankoopgegevens
Wij kunnen informatie met betrekking tot aankopen verwerken, inclusive aankopen van diensten die uw direct bij ons heeft afgenomen of via onze website of via uw werkgever. De aankoopgegevens kunnen uw contactgegevens, betaalkaartgegevens, bankrekeninggegevens en aankoopgegevens bevatten. De aankoopgegevens kunnen verwerkt worden met als doel het aanbieden van diensten en het adequaat beheren van de aankoop en bijbehorende transacties. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is toestemming of uitvoering van een contract tussen u en ons danwel om voorbereidende stappen te nemen om, op uw verzoek, om tot zo’n contract te komen, en ons legitieme belang, namelijk het adequaat beheren van onze website en activiteiten.
Kennisgevingsgegevens
Wij kunnen information verwerken die u aan ons hebt verstrekt met als doel het registreren voor een emailkennisgeving of voor nieuwsbrieven. De kennisgevingsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel het versturen van relevante kennisgevingsfeiten en nieuwsbrieven. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is toestemming.
Correspondentiegegevens
Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot correspondentie, vragen of verzoeken die u aan ons toe stuurt. De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de bijbehorende metadata van de communicatie bevatten. Onze website genereert de metadata behorende bij de communicatie via de contact- en registratieformulieren op onze website, enquetes en andere informatie uitvragende formulieren. De correspondentiegegevens kunnen verwerkt worden met als doel communiceren met u en het beheren van deze records. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang, namelijk het adequaat beheren van onze website en activiteiten en het communiceren met gebruikers.
Juridische gegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens, zoals benoemd in deze privacy verklaring, verwerken daar waar nodig voor juridische zaken en procedures. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke van derden.
Verzekerings- en adviesgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens, zoals benoemd in deze privacy verklaring, verwerken daar waar nodig voor het doel van het verkrijgen of behouden van een verzekeringsdekking, beheersen van risico’s, of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang, namelijk het adequaat beschermen van onze activiteiten tegen risco’s. Naast de genoemde specifieke doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, kunnen deze ook aangewend worden, daar waar nodig, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust danwel ter bescherming van uw vitale belangen of the vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. Wij verzoeken u geen persoonsgegevens te verstrekken van een andere natuurlijke persoon tenzij wij u hier nadrukkelijk om vragen.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de concernleden (dochter-, zuster-, en moederbedrijven) waar Zorgcollege onderdeel van uitmaakt. Dit kan ook de uiteindelijke houdstermaatschappij betreffen voor zover in redelijkheid dit nodig is voor het doel en de wettelijke grondslag als beschreven in deze verklaring. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze verzekeringsmaatschappij en professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het doel van het verkrijgen en behouden van een verzekeringsdekking, het beheersen van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies, of bij het voeren of verdedigen van een juridische zaak, of een rechtelijke of administratieve procedure bij een rechtbank. Wij kunnen dienstverleningsgegevens delen met leveranciers of partners gepublicieerd op onze website pagina www.zorgcollege.nl/subprocessors voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het doel van het leveren van onze diensten, borgen van veiligheid en het communiceren met u. De financiële transacties met betrekking tot onze website en dienstverlening kunnen afgehandeld worden door financiële leverandies, welke genoemd zijn op onze website pagina www.zorgcollege.nl/subprocessors. Wij zullen slechts transactiegegevens delen met deze financieële dienstverleners voor zover dit nodig is voor het doel van het verwerken van betalingen, terugbetalingen van betalingen, afhandelen van vragen en klachten met betrekking tot deze betalingen en terugbetalingen. De financiële dienstverleners waarmee wij samenwerken en hun privacy verklaring kunt u terugvinden op onze website pagina www.zorgcollege.nl/subprocessors. Wij kunnen gegevens delen met één of meer van de op de website genoemde leveranciers en partners met als doel verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en het communicereren met u. Uw persoonsgegevens worden daarbij strikt vertrouwelijk behandeld en zal slechts worden gedeeld met leveranciers of partners als dit relevant is voor de dienstverlening. Elke leverancier of partner, een ‘derde’, zal optreden als gegevensverwerker in relatie met de gegevens die wij aanbieden. Naast het specifieke delen van persoonsgegevens als beschreven in deze verklaring, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken daar waar nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Danwel waar het delen nodig is voor een juridische zaak met betrokkene of om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen wanneer dat nodig is voor het voeren of verdedigen van een juridische zaak, of bij een rechtelijke of administratieve procedure bij een rechtbank.

Internationale uitwisseling van uw persoonsgegevens

In dit onderdeel beschrijven wij omstandigheden waarbij uw persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Onze kantoren, leslokalen en andere faculiteiten bevinden zich in Nederland. De Europese Commissie heeft een adequaat besluit genomen met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevens. Gegevensuitwisseling valt onder deze bescherming van afdoende maatregelen, namelijk de toepassing van standaard gegevensbeschermingsregels overgenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie hiervan kan verkregen worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een toezichthouder persoonsgegevens in een ander EU lidstaat. Onze website wordt gehost (beheerd) in Nederland. De Europese Commissie heeft een adequaat besluit genomen met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevens. Gegevensuitwisseling valt onder deze bescherming van afdoende maatregelen, namelijk de toepassing van standaard gegevensbeschermingsregels overgenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie hiervan kan verkregen worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een toezichthouder persoonsgegevens in een ander EU lidstaat. De aanbieder van diensten met betrekking tot gegevensverwerking is gevestigd in Nederland, Duitsland, het VK, Ierland en Zweden. De Europese Commissie heeft een adequaat besluit genomen met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevens. Gegevensuitwisseling valt onder deze bescherming van afdoende maatregelen, namelijk de toepassing van standaard gegevensbeschermingsregels overgenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie hiervan kan verkregen worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een toezichthouder persoonsgegevens in een ander EU lidstaat. U bent ermee bekend dat persoonsgegevens verstrekt door u zelf en voor publicatie via onze website of diensten, via het internet, wereldwijd beschikbaar kunnen komen. Wij kunnen niet instaan voor het gebruik (of misbruik) door anderen van dergelijk gepubliseerde gegevens.

Opslag en vernietigen van persoonsgegevens

Dit onderdeel beschrijft het beleid en de procedures rond gegevensopslag die ontworpen zijn met het oog op het voldoen aan onze wettelijke plichten in relatie tot het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij verwerken voor enig doel zal niet langer bewaard worden dan nodig voor dit het doel of doelen. Wij bewaren uw persoonsgegevens alsvolgt:
 • Persoonsgegevens worden bewaard voor een minimum periode van 1 jaar volgend op de ontvangt van de gegevens, en voor een maximum periode van 7 jaar volgend op de laatste ontvangst van gegevens.
In voorkomende gevallen is het niet altijd mogelijk om vooraf een specifieke bewaartermijn van uw persoonsgegevens te geven. In zo’n situatie zullen wij de bewaartermijn bepalen volgens de volgende criteria:
 • wet- en regelgeving met betrekking tot beroepsonderwijs;
 • benodigde periode of termijnen voor het initiëren of verdedigen in een zaak of bij een rechtelijke of administratieve procedure bij een rechtbank.
Ongeacht het gestelde in deze sectie kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren waar zo’n bewaring nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of om vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij deze verklaring aanpassen door het publiceren van een nieuwe versie op onze website. U dient daarom de pagina met onze privacy verklaring regelmatig te controleren op versiewijzigingen om te zien of u hiermee nog akkoord bent. Wij zullen u per email, publicatie op onze website en op de afgeschermde MijnZorgcollege Pagina of via andere electronische middelen op de hoogte houden van wijzigingen.

Uw rechten

In dit onderdeel beschrijven wij uw rechten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een aantal rechten is te complex of te gedetailleerd om volledig te beschrijven in deze verklaring. Wij raden u daarom aan om de relevante wet- en regelgeving hierop na te slaan om een volledig overzicht te verkrijgen. Voor zover uw situatie niet onder een uitzonderingsregel van de Algemene Veroordelong Gegevensbescherming (AVG) vallen, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Recht op inzage in uw persoonsgegevens
Dit is uw recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, eventueel met aanvullend informatie. De aanvullende informatie bevat het doel van de verwerking, de catgegoriën van de betreffende persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Wij verstrekken een digitale kopie van uw persoonsgegevens zolang dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen. De eerste keer zullen wij u de gegevens gratis verstrekken. Voor volgende kopieën kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens via uw MijnZorgcollege Pagina, mijn.zorgcollege.nl.
Recht op rectificatie en aanvulling.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of aan te vullen voor zover dit betrekking heeft op onze verwerking.
Het recht op vergetelheid.
In sommige situaties hebt u het recht om ‘vergeten’ te worden door ons te verzoeken uw gegevens, zonder onredelijke vertraging, te verwijderen. Situaties waar dit betrekking op heeft zijn:
 • uw persoonsgegevens zijn niet langer meer nodig voor het doel waarvoor het verzameld of anderszins verwerkt is;
 • u trekt uw toestemming in voor de gegevensverwerking waar eerder toestemming voor is verleend;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking op basis van bepaalde regels of van toepassing-zijnde gegevensbeschermingswetten;
 • uw persoonsgegevens worden aangewend voor direct marketing;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verkregen en verwerkt.
Uitsluitingsgronden voor het verwijderen van gegevens kunnen van toepassing zijn. In het algemeen is uitsluiting van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor:
 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het voeren of verdedigen van een juridische zaak, of bij een rechtelijke of administratieve procedure bij een rechtbank;
 • in lijn met de AVG-wetgeving, behoudt Zorgcollege zich het recht voor om kosten in rekening te brengen of om een verwijderingsverzoek te weigeren als dit verzoek disproportionele kosten of inspanningen vereist of anderszins zich een complicerende omstandigheden voordoet
Het recht op beperking van de verwerking
In sommige omstandigheden hebt u het recht om minder gegevens van u te laten verwerken. Deze omstandigheden betreffen:
 • u maakt bezwaar tegen de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die Zorgcollege nodig heeft om de juistheid te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig maar u maakt bezwaar tegen verwijdering en verzoekt daarin plaats beperking van het gebruik van deze gegevens;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de werking, maar u hebt uw persoonsgegevens nog nodig voor het initiëren of verdedigen van een civielrechtelijke procedure;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking, hangende behandeling van dat bezwaar.
Als verwerking beperkt wordt op basis van de hiervoor genoemde omstandigheden, dan kunnen wij uw gegevens blijven bewaren. Wij zullen hier slechts van afwijken:
 • met uw toestemming;
 • voor het initiëren of verdedigen bij een civielrechtelijke procedure;
 • bij het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een specifieke situatie die voor u van toepassing is. Echter, de volgende wettelijke grondslag is voor de verwerking moet van toepassing zijn:
 • uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een taak van algemeen belang;
 • er is een gerechtvaardigd belang bij ons of een derde partij.
Als u een geldig beroep doet op dit bezwaar, dan zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij een gerechtvaardigd belang kunnen opvoeren voor de verwerking die zwaarwegender zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking nodig is voor het voeren of verdedigen van een juridische zaak, of bij een rechtelijke of administratieve procedure bij een rechtbank. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze worden aangewend voor een direct marketing doeleinde, inclusief profiling voor direct markerting doeleinden. Als u zo’n bezwaar maakt, dan zullen wij het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde staken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op gronden gelegen in uw specifieke situatie, tenzij de verwerking nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
Het recht op dataportabiliteit
Voor zover dat de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:
 • toestemming;
 • dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent of, na een verzoek van u, bij de voorbereiding om tot een contract te komen,
en wanneer de verwerking geautomatiseerd is, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde wijze in een algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat. Echter, dit recht is niet van toepassing als het de rechten en vrijheden van andere worden benadeeld.
Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk doet op de AVG-privacyregels, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende authoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in elke lidstaat van de EU waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.
Het recht om uw toestemming in te trekken
Voor zover dat de wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is toestemming, heeft u het recht om uw toestemming elk moment weer in te trekken. Intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op de afspraken en bepalingen die gemaakt zijn voor de terugtrekking. U kunt als betrokkene met betrekking tot uw persoonsgegevens een beroep op uw rechten schriftelijk aan ons bekend maken.

Over cookies

Een cookie is een bestand dat een kenmerk bevat (een rij van letters en getallen) verstuurd door een web server naar een web browser en is opgeslagen door de browser. Het kenmerk wordt vervolgens teruggestuurd naar de server, steeds als de browser een pagina oproept van de server. Cookies kunnen als eigenschap "blijvend" of "tijdelijk" zijn: een blijvend cookie wordt opgeslagen door een web browser en blijft geldig totdat de ingestelde einddatum is bereikt, tenzij de gebruiker het cookie eerder heeft verwijderd. Een tijdelijk cookie verloopt automatisch bij het einde van een gebruikerssessie, bij het sluiten van de web browser. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die herleidbaar is tot een persoon. Maar persoonsgegevens die wij opslaan kunnen gecombineerd worden met informatie opgeslagen in en verkregen via een cookie.
Cookies die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
 • authentificatie - wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u door onze website heen bladert;
 • status - wij gebruiken cookies om vast te stellen of u bent ingelogd op onze website;
 • personificatie - wij gebruiken cookies om informatie op te slaan over uw voorkeuren en om de website te personificeren voor u;
 • veiligheid - wij gebruiken cookies als onderdeel van onze veiligheidsmaatregelen om uw gebruikersaccount te beschermen, inclusief het voorkomen van onrechtmatig gebruik van uw toegangsgegevens, om onze website te beschermen en voor onze dienstverlening in het algemeen;
 • analyseren - wij gebruiken cookies voor het analyseren van gebruik en kwaliteit van onze website en diensten;
 • cookie toestemming - wij gebruiken cookies voor het opslaan van uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in algemene zin.
Cookies toegepast door onze leverancies en partners
Onze leveranciers en partners gebruiken cookies en deze cookies kunnen opgeslagen worden op uw computer wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over website gebruik met behulp van cookies. De informatievergaring met betrekking tot onze website wordt gebruikt voor het opstellen van rapporten over het gebruik van onze website. Voor Google's privacy beleid verwijzen wij naar de subprocessor’s website page, welke u kunt bereiken via www.zorgcollege.nl/subprocessors. Wij gebruiken Zoho en Microsoft voor het opzetten van informatiecampaignes en email ondersteuning. Deze dienst maakt gebruik van cookies voor het meten van email- en campaigne resultaten. Zoho’s privacy beleid kan opgezocht worden via de subprocessors pagina www.zorgcollege.nl/subprocessors.
Beheren van cookies
De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren en bestaande cookies te verwijderen. De wijze waarop dit ingesteld kan worden varieert per type en versie browser. U kunt actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies verkrijgen via de volgende referenties:
 • support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
 • support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
 • www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 • support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
 • support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
 • privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
Het blokkeren van alle cookies kan leiden tot een verminderde functionaliteit en gebruiksgemak van een website. Als u cookies blokkeert, dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van een aantal functies van onze website.

Over Zorgcollege

Zorgcollege is een beschermde handelsnaam van Maatwerk Zorgcollege B.V. geregistreerd in Nederland, onder KvK-nummer 63451360. De website is eigendom van Maatwerk Zorg Holding B.V., geregistreerd in Nederland, onder KvK-nummer 63428547. Maatwerk Zorgcollege B.V. is een Crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. U kunt alsvolgt contact met ons opnemen:
 • per post, Postbus 21985, 3001 AZ Rotterdam
 • via ons contactformulier www.zorgcollege.nl/contact
 • per telefoon 010 - 404 8164
 • per email, info@zorgcollege.nl

v20180522